Musical SG Ursula 'Legally Blond' 2020

De Bombardon
t/m

Jaarlijkse SG Ursula Musical Legally Blond 2020!

Meer info volgt tzt

Woensdagochtend 01 april Musical voor Basisscholen (besloten)

Woensdagavond    01 april Musical Premiére 

Donderdagavond   02 april Musical openbaar

Vrijdagavond          03 april Musical openbaar

Zaterdagavond       04 april Musical openbaar