Buuttegala Leudal

De Bombardon
t/m
Buuttegala Leudal in de Bombardon in Heythuysen

Dao is toch aug dit jaor nauweliks ein baetere meneer te bedinke om in de juuste vastenaovesstumming te kome, as om mèt vrinj en femilie nao ’t Buutte Gala Leudal te gaon in de Bombardon in Heitse. Aug dit jaor weer mèt Limburgse Kampioene en aug Braobantjse toppers.

.................................

Er is toch echt dit jaar nauwelijks een betere manier te bedenken om in de juiste carnavalsstemming te komen om met vriendenenfamilie naar het Buute Gala Leudal te gaan in de Bombardon in Heythuysen. Ook dit jaar weer mét Limburgse Buute kampioenen en Brabantse Tonpraters toppers.

Kaartjes bestel je hier